POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

 

Vyhlásenie prevádzkovateľa:

 

TWU, s. r. o.

 

 

Vzhľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov , smernicu GDPR a medzinárodné normy informačnej bezpečnosti, prijímame nasledujúci dokument.

 

Zabezpečíme, aby osobné a iné citlivé údaje obsiahnuté v našich informačných systémoch boli chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akýmkoľvek iným neprípustným spôsobom spracúvania.

 

Zabezpečíme, aby boli spracúvané len za účelmi uvedenými v evidencii spracovateľských činností.

 

Vyhlasujeme, že na dosiahnutie tohto cieľa využijeme všetky organizačné, personálne a informačné možnosti v súlade s dobrými mravmi a rozumnou mierou nákladovosti.

 

Zaväzujeme sa pracovať v súlade a s rešpektovaním platných zákonov Slovenskej republiky, platných medzinárodných noriem a v maximálnej možnej miere chrániť osobné údaje v našich systémoch.

 

Všetky zlepšenia a postupy informačnej bezpečnosti budeme v budúcnosti zavádzať v súlade s platnými vyhláškami a metodickými usmerneniami.

 

Za účelom podpory tejto politiky sme v minulosti vypracovali bezpečnostnú

dokumentáciu vrátane bezpečnostných smerníc. V súvislosti s účinnosťou zákona 18/2018 Z. z. od 25.mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe základné princípy GDPR. Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícii dotknutým osobám.

 

Prijímame týmto opatrenia a postupy ochrany osobných údajov uvedené v aktualizovanej dokumentácii so záväzkom neustáleho zlepšovania a zdokonaľovania našej práce.

 

Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a poverený personál